Söekriimu maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise teade

Tõrva Vallavalitsus teatab, et Tõrva Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 1-3/2020/15 tunnistati kehtetuks Helme Vallavolikogu 28.04.2004 otsusega nr 34 kehtestatud Söekriimu maaüksuse detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks oli määrata kindlaks maa-ala hoonestus, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus uute hoonete ehitamisel ja olemasolevate laiendamisel. Planeering koostati vastavalt soovile kasutada maa-ala puusöe tootmise rajamiseks. Planeeritavale alale kunagise kaarhalli vundamendile oli plaanis rajada söetootmise seadmetel varjualune ja töötajatele soojak olmeruumidega. Ülejäänud ala plaaniti kasutada puidu kuivatamiseks, ladustamiseks ja liiklemiseks. Krundi sihtotstarbeks on tootmismaa.
Söekriimu kinnistu käesolevad omanikud  avaldasid soovi planeeringu elluviimisest kehtestatud kujul loobuda.  
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 punktile 2 võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.