« Tagasi

Peagi avaneb KredExi lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvoor

KredEx avab 25.04.2022.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 06.06.2022.a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:

 • eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum või kui see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt;
 • ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Olulisemad tingimused:

 • Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos ning neid käsitletakse koos taotlejana.

Leibkonnaliikmeteks loetakse alati:

 • taotleja;
 • taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19- aastast last (k.a).

Leibkonda võivad peale nende kuuluda ka täiendavad leibkonnaliikmed:

 • taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane/üliõpilane:
 • taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
 • taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.
 • 2021. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Maksustatava tulu hulka ei arvestata tulumaksuga mittemaksustatavaid tulusid (nt elatisraha, lastetoetused), ega noorema kui 18-aastase lapse töötasu.
 • Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2021.a. maksuandmete tõendid.
 • Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, sinna kus reaalselt elatakse.
 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse eluruumi omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused). 
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv eluruum. Välja arvatud juhul, kui tegemist on kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks.
 • Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivat täitemenetlust ja Krediidiinfo andmetel võlgnevust suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (v.a kui on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest). Samuti ei tohi taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil olla kinnistusraamatus käsutamise keelumärget.
 • Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.
 • Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva 5 a jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.
 • Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja/toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
 • Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

 • Toetuse taotlus (KredExi vorm)
 • Maksuandmete tõend(id) kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2021. a saadud maksustatav tulu kohta.
 • Ehitustöödega sihtotstarbe korral:
  a) ehitustööde eelarve (KredExi vorm)
  b)  hinnapakkumised. Kui töid tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta. Kui töid teeb firma, siis kaks võrdlevat hinnapakkumist töödele.
  c) fotod taotleja või tema kuni 15- aastase lapse omandis olevast igast eluruumist ja hoone välisilmest (fotod peavad kajastama ka puudusi/tegevusi, mille parendamiseks toetust taotletakse)
 • Eluruumi ostmise korral omandatava eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara.

Lisadokumendid, mis esitatakse vastavalt vajadusele
a) välisriigi 2021. a tuludeklaratsioon, juhul kui täisealine leibkonna liige on töötanud mitteresidendina välisriigis;
b) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
c) puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia, juhul kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps;
d) õppeasutuse tõend juhul, kui täiendav leibkonnaliige on õpilasest laps vanuses 20-21 a;
e) tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
f) kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluruumi plaaniga;
g) eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral vabas vormis eluruumi kirjeldus koos fotodega või kohaliku omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.

Taotlust saab esitada alates 25.04.2022.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (dokumentide allkirjastamiseks vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil „Kodutoetus", Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. 
Täpsema info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.