« Tagasi

Tõrva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade

Tõrva  valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 27. maist 10. juulini 2022.

Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku ajal laekus 9 kirja. Planeeringu materjalidega võimalik tutvuda elektrooniliselt Tõrva valla veebilehel https://kov.torva.ee/et/uldteave-uldplaneering.

Tõrva Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud:

10. augustil algusega  kell 14.30 Ala Rahvamajas            
18.00 Hummuli Rahvamajas

11. augustil algusega  kell 14.30 Riidaja Kultuurimajas
18.00 Tõrva Gümnaasiumi saalis

Avalikul arutelul tutvustab Tõrva Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Tõrva valla üldplaneering hõlmab kogu Tõrva valla territooriumi (pindala 649 km2). Planeeringuala piir on nähtav joonisel Maakasutusplaan.

Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Tõrva valla ruumilisteks vajadusteks on säilitada ja jätkusuutlikult edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri, kujundada kvaliteetne elu- ning ettevõtluskeskkond kooskõlas looduskeskkonnaga, soodustada ettevõtlust ja elamuehitust valla erinevates piirkondades ning tagada kvaliteetse avaliku ruumi olemasolu.

Võrreldes varasema olukorraga on kujundatud Tõrva valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud maakasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 5 üldplaneeringut). Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on arendusalasid määratud vähem, kuid antud enam paindlikust segafunktsiooniga alade määramise kaudu.   

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Tõrva valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest mõju ega olulist negatiivset keskkonnamõju.