Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2024. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks on 1. veebruar 2024. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2024. a

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale:

Programmi raames saavad taotlejaks olla isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
3. taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele.

Kaastaotleja on isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2019–2023 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Tõrva Vallavalitsusele, tuues dokumendid paberil originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile torva@torva.ee

Taotlusvormid ja lisainfo on üleval RTK veebilehel:

Meede: Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

Tõrva valla kontaktisikud:
Arvo Kargu, maakorraldusspetsialist, arvo.kargu@torva.ee, 766 8454
 

Hajaasutuse programmist 2023. aastal toetuse saajad
Hajaasustuse programmist 2022. aastal toetuse saajad
Hajaasustuse programmist 2021. aastal toetuse saajad
Hajaasustuse programmist 2020. aastal toetuse saajad
Hajaasustuse programmist 2019. aastal toetuse saajad