Äärelinna kinnistu ja lähiala detailplaneering

Äärelinna kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tõrva Vallavalitsuse 09.08.2023. a korraldusega nr 2-3/2023/385 kehtestati Äärelinna kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on määrata ehitusõigus teenindusjaam-tankla rajamiseks. Lisaks määratakse liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise ning vajalike rajatiste põhimõtteline lahendus. 

Planeeringuala hõlmab Tõrva vallas Roobe külas Äärelinna katastriüksust ja ca 3150 m² osa 6 Valga-Uulu tee katastriüksusest. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.