Biojäätmete käitlemise nõuded Tõrva vallas

Tõrva vallavolikogu võttis augustikuus vastu uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja oli tarvis uuendada nii jäätmeseaduse nõuete täitmiseks kui valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. 

Toimumas on üsna mitu muudatust, mida tutvustasime juba Tõrva Teataja jaanuarikuu lehes ning sellekohast  infot saab vaadata ka valla kodulehelt (https://kov.torva.ee/muudatused-jaatmemajanduses).

NB! Uuest jäätmehoolduseeskirjast tulenevad muudatused hakkavad kehtima 01.02.2024.

Kõigil valla elanikel on kohustus eraldi koguda toidujäätmeid ning need kas jäätmevedajale üle andma või ise kompostima. Jäätmeid saavad jäätmevedajale üle anda järgmised jäätmevaldajad:

-       tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal asuvad jäätmevaldajad

-       hajaasustusalal asuvad toitlustus- ja majutusettevõtted ning korterelamud

Äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus ei teki toidujäätmeid, ei ole üleandmine kohustuslik.

Kõik ülejäänud hajaasustuses asuvad jäätmevaldajad peavad oma toidujäätmed kompostima.

Jäätmevaldajad, kellel on võimalus toidujäätmeid jäätmevedajale üle anda, kuid ei soovi seda teha, peavad asuma jäätmeid oma kinnistul kompostima. Ise kompostimine annab vabastuse üleandmise kohustusest.

Toidujäätmeid tohib tekkekohal kompostida tiheasustuses üksik- ja ridaelamu kinnistutel, tiheasustusega külades ja hajaasustuses kõigi elamutüüpidega kinnistutel. Kui kinnistul ei ole võimalik eeskirja reegleid järgides kompostida, siis peab tekkivad toidujäätmed mahutiga kokku koguma ja jäätmevedajale üle andma. Jäätmete kogumisel tuleb vältida mahuti ületäitumist, haisu teket ja kahjurite levikut ning ümbruskonna reostust. Jäätmete kogumine toimub ainult kogumismahutiga ja jäätmed paigutatakse mahutisse lahtiselt, pakitult paberist kottidesse või biolagunevatesse kottidesse.

Mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord 2 nädala jooksul. Perioodil 01.10 - 30.04 on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord 4 nädala jooksul. Veelgi harvema tühjendamise kasutamine on võimalik vaid vallavalitsuse eelneval nõusolekul.

Toidujäätmete oma kinnistul kompostimine on eelistatud tegevus, sest aitab vähendada jäätmeveokite liiklemist meie teedel ja kõige paremini jäätmeid ringlusesse võtta. Hajaasustuses võib toidujäätmeid kompostida nii aunas kui kompostriga.

Tiheasutusalal ja kompaktse hoonestusega aladel on kompostimine lubatud ainult kinnise kompostriga. Kompostrina võib kasutada nii poest ostetud spetsiaalset kompostrit kui muud kinnist kasti nt ise puidust ehitatud suletud kast.

Kompostrid ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 4 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ning vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust. Kompostimisele kehtivate nõuete osas lisatakse täpsem juhend valla kodulehele.  

Oluline on teada, et kõik jäätmevaldajad, kes ei anna toidujäätmeid mahutiga jäätmevedajale üle, loetakse vallavalitsuse poolt automaatselt toidujäätmete kohtkompostijateks. Seega kui soovite kasutada jäämete üleandmise teenust, peate vastava teenuse jäätmevedajalt tellima. Kui soovite korraga nii kompostida (nt ainult suvel) kui kogumismahutiga koguda ja jäätmeid jäätmevedajale üle anda, siis see on ka võimalik. Kuna toidujäätmete liigiti kogumine on tõesti väga oluline tegevus, siis toidujäätmete üleandmine saab olema tasuta teenus.

 

NB! Vaatamata sellele, et uuest jäätmehoolduseeskirjast tulenevad muudatused hakkavad kehtima uuel jäätmeveo perioodil, on võimalik ja vajalik toidujäätmeid nõuetekohaselt kompostida juba praegu.

Toidujäätme kogumise konteinerid peavad olema kõigil korterelamutel ning toitlustusega tegelevatel ettevõtetel juba täna. Konteinerid ja vedu on võimalik tellida jäätmevedaja kaudu.

Järelevalvet toidujäätmete üleandmise ja kompostimise osas teostab valla keskkonnaspetsialist koostöös jäätmevedajaga. Oma kompostritest pilte ega muid andmeid keskkonnaspetsialistile saata ei ole vaja. Järelevalve alla sattuvad esmajoones need jäätmevaldajad, kelle segaolmejäätmed sisaldavad toidujäätmeid. Kui toidujäätmed on segaolmejäätme mahutis, siis tegemist on rikkumisega, mille alusel saab jäätmevedaja rakendada tühisõitu ja mittenõuetekohaste jäätmete tasu. Toidujäätmete korrektne kogumine on kindlasti soodsam tegevus kui jäätmevedajale trahve maksta.

 

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete üleandmine on vabatahtlik kõigile jäätmevaldajatele. Jäätmete vedu tehakse kogumisringidena perioodil 1. aprill kuni 30. november üks kord kuus Kogumisringid hakkavad toimuma alates uue jäätmeveo rakendumisest.  Kui jäätmeid jäätmevedajale üle anda ei soovi, tuleb jäätmed kompostida oma kinnistul või ise viia nõuetekohasesse kogumiskohta.

Juhised ja nõuanded aia- ja haljastujäätmete kompostimise osas avaldatakse valla kodulehel.