Määrused, korrad ja juhised

Toetust mittetulundustegevuseks saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, selts, füüsilisest isikust ettevõtja, Tõrva valla elanik. 

Tõrva vald toetab tegevust, mis toimub üldreegline Tõrva haldusterritooriumil, mis on suunatud Tõrva valla elanikele või mis esindab Tõrva valda. Kavandatava tegevuse kestus on reeglina kuni üks aasta. Tegevus vastab Tõrva valla arengukavale. 

Taotlus esitatakse Tõrva Vallavalitsuse. Vallavalitsus otsustab toetuse andmise 14 päeva jooksul. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud ürituse või tegevuse korraldamiseks või eseme soetamiseks. Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse toetuse taotlejat viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast. Toetuse saaja kohustub toetuse kasutamise tähtaja lõppedes esitama vormikohase aruande. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust ning nõuda seletusi. 

Toetuse mittesihipärasel kasutamisel või aruande esitamata jätmisel on Tõrva valla õigus toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul mitte toetada toetuse saaja mittetulunduslikku tegevust.