Projektid

Tõrva vald koostöös Otepää ja Valga vallaga osaleb  Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse (RTK) taotlusvoorus „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine".  Partneritena on kaasatud Valga Haigla, Terviseagentuur OÜ kui ka  kui ka mitmed maakonnad perearstid. Projekt kestab alates 01.01.2024 – 31.12.2025.a. Valga vallas ja Otepää vallas töötavad hoolduskoordinaatorid, Tõrva vallas piirkondlik projektijuht Kristi Napast, telefon 5043511, e-posti aadress kristi.napast@torva.ee. 

Projekti tegevuste ja toetuse abil saab maakonnapõhist koordinatsioonimudelit töös hoida ja edasi arendada ning olemasolevat mudelit maakonnapõhiseks laiendada.

Projekti kaudu toetatakse kompleksse abivajadusega inimesi, kes vajavad eri valdkondade, peamiselt tervishoiu ja hoolekande abi. Tihti on abivajajateks püsiva haiguse ja hooldusvajadusega inimesed. Koordineeritud juhtumitöö eesmärk on abivajadusega inimese ja tema perekonna asjaajamisega seotud koormus osaliselt üle võtta.

Inimesele korraldatakse tema vajadustele vastav tervikhindamine, koostakse juhtumiplaan ja leitakse sobivad toetused ja teenused. Juhtumiplaani elluviimist seiratakse kavakindlalt, vajaduse korral kohtuvad asjaomased spetsialistid omavahel, et juhtumit arutada. Kogu tegevust juhib piirkondlik koordinaator. Projekti osa on ka projekti juhtrühma moodustamine ja piirkondliku võrgustiku kujundamine ning tööshoidmine, sh piirkondliku võrgustiku liikmete kohtumised.

Projekti lõpuks peavad olema osapoolte vahel sõlmitud selged kokkulepped ülesannete ja vastutuse jaotusega ning see peab olema ka formaalselt fikseeritud. Kokkulepe peaks tagama mudeli jätkusuutlikkuse ka peale katseprojekti lõppu.

Vooru rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi (ESF) toetusel meetmest „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine". Valga maakonna projekti eelarve on on 205 883.24 eurot, millest 70% on Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ja 30% riiklik kaasfinantseering.

ESF-i toel on see viimane voor, mis koos eelnevatega annab teadmised ja kogemuse nii koordinatsioonimudeli raames koostööd tegevatele KOV-idele kui ka sotsiaalministeeriumile valdkondade lõimimise edasiseks edendamiseks.