Koostamisel olevad detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud leiad SIIT. 

Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneering

Tõrva Vallavalitsus annab teada, et Tõrva Vallavolikogu 26.04.2022 otsusega nr 1-3/2022/14 otsustati uuendada Tõrva Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 1-3/2022/6 kehtestatud Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu menetlust.

Ehitushindade kiirest tõusust tingitult on tekkinud vajadus kulude optimeerimiseks ning sellest tulenevalt planeeringulahenduses muudatuste tegemiseks. Detailplaneeringu eesmärk ega põhiolemus ei muutu, soov on kavandatavate muudatustega planeeritavad tehnovõrgud ja rajatised säästlikumalt lahendada, et planeeringu saaks täies ulatuses korraga ellu viia.

Planeeringuala asub Tõrva vallas, osaliselt Tõrva linnas ja osaliselt Jõgeveste külas. Planeeringuala pindala on ligikaudu 12,3 ha. Eesmärgiks on ala terviklik lahendamine toimivaks elamupiirkonnaks arvestades olemasoleva atraktiivse looduskeskkonnaga. Detailplaneeringuga soovitakse Vanamõisa puhkeala 1 ja Vanamõisa biotiikide maaüksused ning lähiala kruntideks jaotada ja kruntidele ehitusõigus määrata üksikelamute püstitamiseks. Tegemist on kehtivat Tõrva linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, sest puhkemaa asemele soovitakse määrata elamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringule Kobras AS poolt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt ei peetud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vajalikuks. Kavandatud detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. maist kuni 15. juunini 2022 Tõrva Vallavalitsuses (Kevade tn 1, Tõrva linn) ja valla veebilehel https://torva.kovtp.ee/koostamisel-olevad-detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Tõrva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kevade 1, Tõrva linn või e-postile torva@torva.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16.06.2022 kell 16.00 Tõrva Vallavalitsuses, volikogu saalis.

Valga 51a II detailplaneering

Detailplaneering hõlmab kogu Valga 51a kinnistut (katastritunnus: 82301:007:0018, 100% sihtotstarbeta maa) ning Järve puhkeala (katastritunnus: 82301:007:0019, 100% üldkasutatav maa), mis asuvad Tõrva linnas Riiska järve vastas üle Valga tänava. Planeeringuala suurus koos Järve puhkeala katastriüksusega on ligikaudu 7,5 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamist 29 krundiks, et rajada Valga 51a kinnistule individuaalelamud ja tiik. Planeering on Tõrva linna üldplaneeringut muutev, kuna ala on määratud puhkemaaks, kuid detailplaneeringuga soovitakse muuta juhtfunktsiooni elamumaaks ning lubada Valga tänava äärsetele kruntidele ka ärimaa kõrvalfunktsioon.

Kastani ja Väike-Kastani kruntide ning lähiala detailplaneering

Kastani ja Väike-Kastani kruntide ning lähiala detailplaneering on algatatud Tõrva Vallavalitsuse 27.08.2020 korraldusega nr 2-3/2020/376. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha ning asub Roobe külas.
Teisel pool Valga-Uulu teed asub Tõrva linn. Planeeringuala hõlmab Kastani, Väike-Kastani katastriüksuseid ning lähialana Valga-Uulu tee, Metskastani ja Äärelinna katastriüksusi. Detailplaneeringu koostamise käigus on detailplaneeringu eesmärki täiendatud. Planeeringu eesmärgiks on liita Kastani ja Väike-Kastani kinnistud üheks krundiks, määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed tingimused uuele hoonestuseta krundile autode tehnoülevaatuspunkti, autode selvepesula(rajatis) ning elamu-ärihoone püstitamiseks.
Algatatava detailplaneeringu alale on Helme Vallavolikogu 28. jaanuari 2009. a otsusega nr 1 kehtestatud Kastani maaüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneering, mille eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, krundi ehitusõiguse, kujade ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning vajadusel haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning servituutide määramine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete ja vajadusel keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringalale on moodustatud Metskastani ja Väike-Kastani katastriüksused, muus osas on ellu viimata.
Planeerimisseaduse § 140 lõikest 8 lähtudes muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud planeering kehtetuks. Metskastani katastriüksuse osas jääb planeering kehtima.

Internaatkooli maaüksuse detailplaneering

Internaatkooli maaüksuse detailplaneering on algatatud Helme Vallavolikogu 20. detsembri 2016 otsusega nr 30.
Detailplaneeringu eesmärk on Tõrva vallas Kirikukülas, Pokardi asumis Internaatkooli (katastrinumber 20301:001:0224) kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, ühiskondlike hoone maaks ning transpordimaaks; kruntidele ehitusõiguse määramine; juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine; tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine.
Planeeringu koostamise käigus on selgunud planeeringuala laiendamise vajadus. Planeeringuga on vajalik ette näha võimalus planeeringualale viiva juurdepääsutee laiendamiseks. Seoses sellega hõlmatakse osaliselt ka Staadioni (20301:001:0228), Väike-Pokardi (20302:002:0940), Lille  (20301:001:0226) ja Pokardi (20302:002:0950) katastriüksused. Muudetud piiridega planeeringuala suurus on ligikaudu 8,8 ha.

Jõeäärse kinnistu detailplaneering

Riiska puhkeala detailplaneering