Korraldatud jäätmevedu

Valgamaa Omavalitsuste Liidu korraldatud riigihanke tulemusena osutab Tõrva valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenust 1. veebruarist 2018 kuni 31.jaanuarini 2023 Ragn-Sells AS.

Valgamaa korraldatud jäätmeveo info

Korduma kippuvad küsimused

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga, et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo korra täitmine on kohustuslik kõigile Tõrva valla füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühistutele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes linna haldusterritooriumil omavad maaüksust.

Jäätmeseaduse § 69 lg 2 kohaselt on jäätmevaldaja selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Vastavalt jäätmeseaduse §-dele 9 ja 10 on jäätmevaldaja jäätmetekitaja, kelle valduses on jäätmed.

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 1 toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele automaatselt seaduse alusel, st, et isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või mitte.

Erandkorras võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist ehk vabastamist jäätmeveo kohustusest.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Otsus edastatakse Ragn-Sells AS-le. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus Tõrva Vallavalitsusele 

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, peavad esitama Tõrva Vallavalitsusele ühise kogumismahuti kasutajate vahel sõlmitud lepingu. Vallavalitsus hindab ühise kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle vastavusel jäätmehoolduseeskirja nõuetele, kooskõlastab ühise kogumismahuti asukoha.

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping 

Segaolmejäätmete kogumismahutisse ei tohi panna

 • ehitus- ja lammutusjäätmeid;
 • ohtlikke jäätmeid;
 • kuuma tuhka;
 • tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
 • vedelaid jäätmeid;
 • käimlajäätmeid;
 • kogumiskaevude setteid;
 • erikäitlust vajavaid jäätmeid;
 • biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid;
 • toidujäätmeid;
 • metallijäätmeid;
 • probleemtoodete jäätmeid, sealhulgas romusõidukeid ja nende osi, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud;
 • suurjäätmeid - rasked või kogukad esemed, mis võivad takistada või ohustada kogumismahuti tühjendamist või jäätmete kokkupressimist jäätmeveokis;
 • aineid ja esemeid, mis võivad ohustada kogumismahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
 • aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada kogumismahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist.