Jäätmevedu Tõrva vallas alates 01.02.2024

 Uus korraldatud jäätmeveo periood algab Tõrva vallas 01.02.2024.
Korraldatud jäätmevedajaks on AS Eesti Keskkonnateenused.

Uus jäätmeveo periood toob kaasa mitmeid muudatusi tekkekohal jäätmete üleandmiseks jäätmevedajale. Olulisemad muudatused puudutavad segapakendite ja biojäätmete üleandmise nõudeid (vaata ülalpool lisatud faile).

Infot lepingute, veograafikute muutmise ning pakendikoti saamise kohta edastab Teile jäätmevedaja klienditeenindus hiljemalt kuu enne uue perioodi algust. 

Klienditeeninduse kontaktid on: telefon 4355025 või e-postil viljandi@keskkonnateenused.ee.

Sellega seoses korraldas Tõrva Vallavalitsus koostöös MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskusega infopäevad, kus sai vastused küsimustele uue algava korraldatud jäätmeveo perioodi kohta. 

Salvestatud infopäev:  Tõrva valla infoõhtu korraldatud jäätmeveo uue perioodi osas-20231212_174140-Meeting Recording.mp4

Infopäeva materjal

 

Korraldatud jäätmeveo tingimused tulenevad Tõrva Vallavolikogu 16.08.2022 määrusest nr 13 "Tõrva valla jäätmehoolduseeskiri". Tõrva valla jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumise või nõuete mittetäitmise korral võib Tõrva Vallavalitsus jäätmevaldajat karistada rahatrahviga vastavalt jäätmeseaduse §120prim7 sätestatule.

Soovi korral saate lisainfot valla keskkonnaspetsialistilt: Jane Mölder, telefon 766 5318, e-post jane.molder@torva.ee.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Otsus edastatakse jäätmevedajale. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus Tõrva Vallavalitsusele

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, peavad esitama Tõrva Vallavalitsusele ühise kogumismahuti kasutajate vahel sõlmitud lepingu. Vallavalitsus hindab ühise kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle vastavusel jäätmehoolduseeskirja nõuetele, kooskõlastab ühise kogumismahuti asukoha.

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping