Lembitu 1

Käesolev detailplaneering on algatatud Valga maakonnas Tõrva linnas Lembitu 1
maaüksusel (katastriüksuse tunnus 82301:003:0190). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5
ha.
 
Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on vastavalt Tõrva linnavalitsuse korraldusele
(5. detsember 2013 nr 302) Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, servituutide vajaduse
määramine.