Tikste tn 5 ja Tikste tn 16 kinnistute detailplaneering

Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta Tõrva Linnavolikogu 16. septembri 2003. a määrusega nr 13 kehtestatud "Kangro ja Oa tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringut" Tikste tn 5 krundi ja Tikste tn 16 krundi ulatuses,kus on muudetud krundipiiri ja hoonestuse paiknemise asukohta ning arvu.

Planeeringuala hõlmab Tõrva vallas Tõrva linnas Tikste tn 5 ja Tikste tn 16 kinnistuid, planeeringuala suurus on 2773 m².

Kummagi planeeritava krundi omanik on soovinud muuta hoonete paiknemist krundil ja hoonete arvu.

Planeeringulahendusega on mõlemale krundile lubatud ehitada 1 põhihoone ja 2 abihoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 300 m². Hoonete suurim lubatud suhteline kõrgus maapinnast on 9 m. Põhihoone ehitisealune pind ja kõrgus peavad olema suuremad kui abihoonel. Tikste tn 5 krundipiirid on naabrite vahelisel kokkuleppel muudetud planeeringu koostamise käigus. Planeeringulahendus arvestab krundiomanike soove ja naabrusõigusi uue ehitusõiguse määramisel.

Naaberkruntidel võib endiselt ehitada vastavalt kehtivale detailplaneeringule, kuid ehitamisel tuleb arvestada tuleohutuskujaga 8 m.