Huvihariduse toetused

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on suunatud Tõrva vallas elavatele 7-19 aastastele noortele ja on mõeldud huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks. 

Tõrva valla huvitegevuse ja -hariduse toetuse liigid on:
  1) huviringide ja -hariduse tegevustoetus;
  2) võistlustel ja konkurssidel osalemise toetus;
  3) väljaspool Tõrva valda huvitegevuses ja -hariduses osalemise ja transpordikulude toetus.

Huviringide tegevustoetus

Tegevustoetust saab taotleda Tõrva valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik ja Tõrva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse 7 - 19 aastastele rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanikele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Tõrva valla arengukava ja Tõrva valla huvihariduse ning -tegevuse kavaga.

Tegevustoetust saab taotleda uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks või olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks järgmistele tegevustele:
  1) osalustasu vähendamiseks;
  2) vajalike õppevahendite ja inventari soetamiseks;
  3) huvialaringi tegevuse laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
  4) juhendaja transpordikulude katmiseks piirmääraga 50 eurot kuus;
  5) võistlustel ja konkurssidel osalemiseks transpordikulude piirmäär aastas 500 eurot;
  6) juhendajate töötasude katmiseks piirmäärga 25 eurot kontakttund. Juhendajale töötasu määramisel lähtutakse sarnase töö keskmisest tunnitasust;
  7) juhendaja koolitustasude katmiseks piirmääraga 300 eurot aastas.

Huvirungi juhendajal peab oleme kompetents huvihariduse või -tegevuse läbiviimiseks. Spordi- või liikumisringi juhendaja peab omama tegevusvaldkonnale vastavat kutsekvalifikatsiooni ja pädevustunnistust või erialast haridust.

Vormikohane taotlus ja tegevuskava tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks 2022.

Huviringide taotluste hindamise kriteeriumid leiad SIIT.

Huviringide ja -hariduse tegevustoetuse vorm

Huviringide ja -hariduse tegevustoetuse kasutamise aruanne

Täidetud taotluse palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile torva(at)torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva linn).

Võistlustel ja konkurssidel osalemise toetus

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18-aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja laagrites ja võistlustel (turniiridel, konkurssidel festivalidel vms) osalemiseks.

Toetust saab taotleda osalustasu, transpordi, majutuse ja toitlustuse kulude katmiseks.

Toetuse maksimaalseks suuruseks osaleja kohta on:

  1) 60 eurot Eestis, väljaspool Tõrva valda;
  2) 100 eurot Läti Vabariigis;
  3) 200 eurot Eesti lähiriikides (Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik);
  4) 300 eurot kõikides teistes riikides, mida pole eelnevalt nimetatud.

Võistlustel ja konkurssidel osalemise toetuse maksimum suurus ühe isiku kohta aastas on 500 eurot.

Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust toetuse andmise tingimustele ning otsustab korraldusega toetuse eraldamise või eraldamata jätmise 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Toetuse saajal tuleb esitada vormikohane aruanne ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõppu.

Avaldus võistlustel ja laagrites osalemise toetuse maksmiseks 

Täidetud taotluse palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile torva(at)torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva linn).

Väljaspool Tõrva valda huvitegevuses ja -hariduses osalemise ja transpordikulude toetus

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18-aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja juhul, kui Tõrva vallas samasisuline või samal tasemel huvitegevus või -haridus ei ole kättesaadav.

Transporditoetuse piirmäär on 40 eurot kuus.

Osalustasu katmise toetuse piirmäär on 25 eurot ühes kalendrikuus.

Toetust määratakse ühe huvialaga tegelemiseks.

Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus ja kuludokumendid esimese poolaasta kohta juulikuu jooksul ning teise poolaasta kohta järgneva aasta jaanuarikuu jooksul.

Tutvu toetuse saaja kohustustega SIIN. 

Avaldus väljaspool Tõrva valda huvitegevuses osalemise ja transpordikulude toetuse maksmiseks

Täidetud taotluse palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile torva(at)torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva linn).