Detailplaneeringud

Planeeringutega, mida pole võimalik avalikustada elektroonilisel kujul, saab tutvuda Tõrva Vallavalitsuses.

Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud detailplaneeringud sisestatakse ka üleriigilises planeeringute andmekogus (PLANK).

Tõrva Vallavolikogu võttis vastu detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise ja kokkuleppimise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/405072023011). 

Määruse kehtestamise vajaduse tingis 2021. aasta lõpus täiendatud planeerimisseadus. Määrus reguleerib avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist Tõrva valla ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel. 

Detailplaneeringukohasteks rajatisteks on eelkõige detailplaneeringuga kavandatavad teed ja avalikult kasutatavad tehnorajatised (kaugkütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-sademevee-, maaparandussüsteemi-, side- ja elektrirajatis) ning haljastus.  Määrus annab võimaluse kohaldada seda muuhulgas ka rajatiste väljaehitamise kohustuste rakendamiseks väljaspool detailplaneeringu ala olevate rajatise ehitamiseks, kui need on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks ja sellega funktsionaalselt seotud. Siinkohal on oluline märkida, et regulatsioon ei kohaldu hoonetele, vaid tehnilisele taristule. Korra kehtestamise eesmärgiks on tagada, et kulude kandmiseks sõlmitavad kokkulepped oleksid arendusega otseselt seotud ning õiglaselt ja mõistlikult seotud arenduse mahu ja tüübiga.

 

Koostamisel olevad detailplaneeringud. 

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus