Internaatkooli kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering

Tõrva Vallavalitsus teatab, et 19.10.2023. a korraldusega nr 2-3/2023/482 kehtestati Internaatkooli kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Tõrva vallas Kirikukülas Internaatkooli kinnistu jagamine elamumaa, ärimaa, üldmaa ja neid teenindava transpordimaa kruntideks. Kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine, tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine. Planeeringuga nähakse ette 9 elamumaa krunti, 2 ärimaa krunti, 4 üldmaa krunti, üks üldmaa/tootmismaa krunt ning 5 transpordimaa krunti.

Planeeringuala hõlmab Internaatkooli, Kalda, Lossiplatsi ning osaliselt ka Staadioni, Väike-Pokardi, Lille ja Pokardi katastriüksusi. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,8 ha.

Planeeringualal kehtiva Helme valla üldplaneeringu kohaselt on käesoleva detailplaneeringu ala kõrvalmaanteeäärne osa kuni koolikompleksini määratud perspektiivseks elamumaaks. Koostatava Tõrva valla üldplaneeringuga on planeeringualale määratud pere- ja ridaelamu maa-ala, pere- ja ridaelamu- ning korterelamu maa-ala, kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-ala ning haljasala maakasutuse juhtotstarbed. Tegemist on üldplaneeringukohase detailplaneeringuga.

Planeeringule koostatud KSH eelhinnangu kohaselt on planeeringuga kaasnevad mõjud eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist ega vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust. Detailplaneeringu lahenduse elluviimisega kaasneb eeldatavasti positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju, mis aitab ellu viia üldplaneeringuga seatud arengueesmärke.