Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust võib taotleda Tõrva valla elanikest koosnev leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus jääb alla 1,5-kordse (2023. aastal on see 300 eurot) toimetulekupiiri peale eluruumi alaliste kulude mahaarvestamist.

Tulud: 

 • leibkonna sissetulekuna arvestatakse kõiki tulusid, välja arvatud riigi- ja vallaeelarvest makstavaid ühekordseid toetusi ning hooldajatoetust.

Kulud:

 • üür;
 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus;
 • soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • elektrienergia tarbimiseks seotud kulu;
 • majapidamisgaasi maksumus;
 • maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordse elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulu;
 • olmejäätmete veotasu;
 • korterelamu hooldustasu;
 • tasutud haiglaarve;
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 200 eurot. 

Toetuse liigid:

 • toiduainete, riiete ja jalanõude ostmiseks eraldatakse toetust 2 korda kalendriaastas kuni 30 eurot ühel korral leibkonnaliikme kohta;
 • suvelaagri tuusiku kompenseerimiseks eraldatakse toetust 1 kord kalendriaastas 100% tuusiku maksumusest lapse kohta ja seda laagris, kuhu saavad minna vähekindlustatud perede lapsed soodustuusikuga;
 • prillitoetusena eraldatakse toetust 1 kord kalendriaastas raviprillide ostmiseks kuni 50 eurot prille vajava leibkonnaliikme kohta;
 • küttetoetusena eraldatakse kuni 200 eurot kalendriaastas leibkonna kohta. Rahaline küttetoetus makstakse välja arve(te) alusel otse teenusepakkujale või küttematerjali tarnijale;
 • retseptiravimitoetusena eraldatakse retseptiravimite ostmiseks 2 korda kalendriaastas (kuni 50 eurot) ravimiarve alusel;
 • abivahendite toetust eraldatakse 1 kord aastas abivahendite ostmiseks, rentimiseks ja kasutamiseks kuni 50% isiku omaosalusest, kui kulud abivahenditele on suuremad kui 50 eurot;
 • kommunaalarvete toetus eraldatakse 2 korda aastas kommunaalkulude (v.a küte) tasumiseks kuni 50% eelneva kuu tegelikest kuludest;
 • koolitoetust eraldatakse üks kord aastas kolme või enama kuni 19aastase tasemeõppes õppiva lapsega leibkonnale kuni 100 eurot;
 • huviringi toetus eraldatakse kuni 6 kuuks kuni kahest huviringist osavõtuks kuni 10 eurot lapse kohta kuus;
 • ürituste ja ekskursioonide osalustasu eraldatakse üks kord poolaastas kuni 30 eurot lapse kohta.

Toetuse taotlemine