Comenius Regio koostööprojektid

Programm: Elukestev õpe

Allprogramm: Comenius

Tegevuse liik: Koostööprojektid

Tegevus: Comenius Regio koostööprojektid

 

Tegevuse eesmärgid ja kirjeldus

Comenius Regio koostööprojektide eesmärk on tugevdada hariduse Euroopa mõõdet, edendadeskoostöötegevusi Euroopa üldharidusega tegelevate kohalike ja piirkondlike ametiasutuste vahel.

 

Partnerlused annavad erinevate piirkondade haridusasutustele võimaluse koos koolide ja muude haridusvaldkonna tegijatega teha koostööd ühes või enamas ühist huvi pakkuvas valdkonnas.

 

Comenius Regio koostööprojektid aitavad osalevatel piirkondadel arendada ja vahetada parimat

kogemust koolihariduses, töötada välja piirideülese jätkusuutliku koostöö töövahendeid,

tugevdada Euroopa mõõdet üldhariduses ning pakkuda Euroopa õpikogemust õpetajatele,

õpilastele ja koolisüsteemi haldamise eest vastutajatele.

 

Comenius Regio koostööprojektid hõlmavad kahte partnerpiirkonda. Mõlemad partnerpiirkonnad

peavad kaasama

 • kohaliku või piirkondliku üldharidusega tegeleva ametiasutuse;
 • vähemalt ühe kooli;
 • vähemalt ühe asjakohase kohaliku partneri (nt noorte- või spordiklubi, lastevanemate või õpilaste ühenduse, kohaliku õpetajate koolitusinstituudi, muu õpivõimaluste pakkuja, kutseõppeasutuse, kohaliku tööandja, muuseumi, konsultatsioonifirma / nõuandva organi).

Rahastuse taotlemisel vastab nõuetele ainult kohalik või piirkondlik üldharidusega tegelev

ametiasutus ning ta peab oma piirkonnas projekti koordineerima.

 

Comenius Regio koostööprojektid peavad hõlmama partnerpiirkondi kahest elukestva õppe

programmis osalevast riigist. Üks osalevatest piirkondadest peab asuma EL liikmesriigis.

Comenius Regio koostööprojektid peavad oma tegevuses keskenduma selgelt määratletud

teemadele. Need võivad käsitleda üldhariduse korraldust, koolide ja kohalike partnerite vahelist

koostööd (nt formaalsete või mitteformaalsete õpivõimaluste pakkujad) või üldhariduse ühiseid

probleeme (nt kaasav haridus, koolivägivald, rassism ja ksenofoobia). Koostöö peab viima

konkreetsete tulemusteni (näit publikatsioonid, sündmused nagu konverents või seminar).

Comenius Regio koostööprojektid peaksid aitama piirkondadel parandada noorte inimeste

haridusvõimalusi. Comenius Regio peaeesmärk on mitte otseselt hõlmata õpilasi või üliõpilasi,

vaid keskenduda koolide arengule ja edendada partnerpiirkondade struktuurset koostööd.

Õpilased ja üliõpilased saavad üldjuhul Comenius Regio koostööprojektidest kaudset kasu,

erinevalt põhiosalejatest.

 

Näiteid Comenius Regio koostööprojektide raames korraldatavatest tegevustest:

 • kõikide koostööprojektis osalevate asutuste projektikoosolekud;
 • kooliharidusega tegelevate töötajate lähetused (nt õpetajate lähetused, kohaliku/piirkondliku
 • kooli juhtkonna õppelähetused);
 • tegevusuuringud, väikesed uurimused;
 • töövarjuks olemine;
 • kogemuste ja hea kogemuse vahetus välismaal asuvate partnerkoolidega / kohalike omavalitsustega;
 • vastastikused õpitegevused ja ühised koolituskursused;
 • konverentsid, seminarid ja õpikojad;
 • teadlikkuse tõstmise kampaaniad;
 • koostöötegevustega seotud dokumentide koostamine, avaldamine ja levitamine;
 • partnerlusse hõlmatud töötajate keeleline ettevalmistus;
 • koostöö teiste projektidega teemaga seotud valdkondades (k.a Comeniuse mitmepoolsete projektide ja Comeniuse mitmepoolsete võrgustikega), sealhulgas vajadusel õpiränne võrgustiku üritustele, kogemuste vahetamine teiste piirkonna institutsioonidega;
 • ühised enesehindamistegevused;
 • projekti kogemuste ja tulemuste levitamine.

Taotlejad peaksid juba taotlusetapis konkreetselt läbi mõtlema, kuidas tagada tulemuste

jätkusuutlikkus. See võib olla toetus koolide kahe- või mitmepoolsetele koostööprojektidele,

õpetajate lähetuste või õppelähetuste regulaarne korraldamine, samuti uute meetodite ja

tegevusvormide loomine.

 

Comenius Regio koostööprojektid peavad levitama oma tulemusi partnerorganisatsioonides ning toetama muid piirkondi või asutusi nende kogemusest kasu saamisel. Taotlusetapis palutakse neil esitada levitusplaan ning mõtted selle kohta, kuidas nemad ja teised saavad tulemusi kasutada.

 

Comenius Regio koostööprojekte saab ühendada juba olemasolevate sõpruslinnade või muude

Euroopa haridusprogrammide tegevustega, kuid need peavad selgelt looma uusi

koostöötegevusi, samuti süvendama olemasolevat üldharidusalast koostööd ning näitama, et EL

finantseeritavad tegevused ei kattu.

 

Kes on kasusaaja? Kohalikud ja piirkondlikud haridusametid, koolid, õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja muud vastava piirkonna / kohaliku omavalitsuse üldhariduse/noorsootöö asjakohased ühendused ja sidusrühmad.