Lastekaitse

 
Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.
 

Igaüks peab viivitamatult teavitama abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teadlik on.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,  kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112. Samuti tuleb hädaohus olevat last viivitamata abistada ning likvideerida selleks lapse elu või tervist ohtu seadnud olukord.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohalikule omavalitsusele või helistada lasteabitelefonil 116 111. Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning vajadusel ka inglise keeles.