Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on kõrvalabi, turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealistele isikutele, kes vajavad püsivat või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi. sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenusest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.

Teenusele asumisel võtab isik endale kohustuse tasuda ülalpidamiskulud, tasudes selleks kuni 95% temale riigi poolt makstavast pensionist. Riikliku puudega inimese toetuse saamise korral jääb see isikule.

Teenuse taotlemine