Eriplaneering II

TMV Green OÜ ja Vestman Solar OÜ esitasid 22.08.2023 taotluse (Tõrva Vallavalituse dokumendiregistris 7-1/2023/43-1) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. TMV Green OÜ ja Vestman Solar OÜ  poolt taotletav planeeringuala hõlmab ca 165 km² suurust maa-ala Tõrva valla kesk- ja kaguosas.

KOVEP ja KSH esimeses etapis toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik (planeerimisseaduse §-id 98-109). Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Valitud asukohtades viiakse läbi KOVEP teine etapp ehk detailse lahenduse menetlus (planeerimisseaduse §-id 111-116) ning KSH, sh viiakse läbi vajalikud uuringud. Sellele järgneb KOVEP ja KSH vastuvõtmine ja kehtestamine (planeerimisseaduse  §-id 117-122).

Vastavalt planeerimisseaduse § 96 lõikele 31 teavitas vallavalitsus avalikkust tuulepargi rajamiseks KOV eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest ja taotluse sisust ning võimalusest esitada samasisuline taotlus. Teade avaldati ajalehes Lõuna-Eesti Postimees 09.09.2023 ja 07.09.2023 valla veebilehel. Huvitatud isikutel oli võimalus esitada samasisuline taotlus hiljemalt 09.10.2023.

Evecon OÜ esitas täiendava taotluse (27.09.2023 reg nr 7-1/2023/43-6)  kaasamiseks huvitatud isikuna Tõrva valla  tuuleparkide eriplaneeringu protsessi. 

Eurowind Energy OÜ esitas taotluse (28.09.2023 reg nr 7-1/2023/44-1) Tõrva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOV EP) ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) §-le 95 lg-le 1 ja § 96 lg-le 1 eesmärgiga leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Tõrva valla territooriumil. Eurowind Energy OÜ teeb ettepaneku laiendada KOV EP menetluse huviala maa-alaga, mis ulatub Linna, Voorbahi, Pori ja Karjatnurme külade aladele, ca 22 km².

27.12.2003 laekus Tõrva Vallavalitsusse Eurowind Energy OÜ taotlus (reg nr 7-1/2023/44-2) eriplaneeringu algatamise taotluse tagasivõtmiseks.

15.01.2004 laekus Tõrva Vallavalitsusse  TMV Green OÜ ja Vestman Solar OÜ taotlus (reg nr 7-1/2024/2-7) eriplaneeringu planeeringuala laiendamiseks kogu Tõrva valla territooriumile.

Lisainfo: Keskkonnaspetsialist Jane Mölder, e-post: jane.molder@torva.ee, tel 766 5318.