Haridusvõrgu ümberkorraldamine

21. märtsi volikogu istungil võeti vastu otsus Tõrva valla haridusasutuste ümberkorraldamiseks. Muudatuste aluseks on eelmise aasta sügisel vastu võetud Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030. Ümberkorraldused on vajalikud selleks, et tagada kogu vallas kvaliteetne haridus, õpetajate järelkasv, vajalikud tugispetsialistid ja kaasaegne haridustaristu.

Tõrva valla jaoks on oluline, et säiliks kodulähedane alus- ja algharidus. Lasteaia ja kooli tegevus jätkub nii Riidajas, Alal kui Hummulis. Ala Põhikool ja Hummuli Põhikool liidetakse Riidaja Põhikooliga ühise juhtimise alla ning asutuse uueks nimeks saab Tõrva Kool. Riidaja õppekoht jätkab 9-klassilisena, Hummulis saab kooliteed alates 2023. aasta sügisest omandada 6 klassi ehk kaks kooliastet. Ala kooli praegused kaheksandikud saavad lõpetada põhikooli Alal, tingimusel, et õpinguid alustab sügisel 9. klassis 6 õpilast, kuid õppekoht jätkab edaspidi 6-klassilisena. Alates 2024/2025 õppeaastast vaadatakse igal aastal üle Riidaja õppekoha III kooliastme (7.-9. klass) ja Hummuli ja Ala II kooliastme (4.-6. klass) õpilaste arv. Kui kooliastmes on alla 12 õpilase, lõpetab kooliaste tegevuse.

Ritsu Lasteaed-Algkooli algkooli osa liidetakse Tõrva Gümnaasiumiga, lasteaia osa Tõrva Lasteaiaga Mõmmik ning lasteaed jätkab senist tegevust Ritsus. Tõrva lasteaed Mõmmiku juhtimise alla liidetakse ka lasteaed Tõrvalill. Hummulis tegutsev Mõmmiku lasteaiarühm Sipsik liidetakse Tõrva Kooli juhtimise alla ning rühm jätkab oma tegevust Hummuli mõisahoones.

Tõrva Vallavalitsus kaasas haridusasutuste ümberkorraldamisse koolide ja lasteaedade hoolekogud, kus tutvustati arengukavas kavandatavaid ümberkorraldusi. Tõrva Gümnaasiumi, Ristu Algkool-Lasteaia, Hummuli Põhikooli, Riidaja Põhikooli, Tõrva Lasteaed Mõmmik ja Tõrva Lasteaed Tõrvalill hoolekogud on planeeritavate muudatustega nõus. Ala Põhikooli hoolekogu liikmete arvamused olid erinevad ning ühtset seisukohta ei kujundatud.

Tõrva valla haridusasutustest on laste arvu vähenemine olulise mõjuga eelkõige väljaspool Tõrva linna tegutsevates koolides. Ala ja Hummuli põhikoolides on 15 aastaga õpilaste arv vähenenud enam kui kaks korda, Riidaja puhul on vähenemine olnud väiksem. Kuigi õpilaste arv on langenud, siis asutuste kasutusse on jäänud sama kinnisvara, mis algselt mõeldud oluliselt suuremale kasutajaskonnale ning mille ülalpidamine nõuab rohkelt ressursse.

Tõrva valla haridusvaldkonna visioon aastaks 2030 on – Tõrva vallas on tänapäevased arengu- ja õpivõimalused igas vanuses õppijale. Koolivõrgu ümberkorraldamisega luuakse senisest tõhusamad võimalused kvaliteetsele haridusjuhtimisele ja -korraldusele ning kaasaegsele õppe- ja kasvatustegevusele.

Haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030

27. septembril 2022 toimunud Tõrva Vallavolikogu istungil võeti vastu Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030. 

Haridus- ja noortevaldkonna arengukava avalikule väljapanekule esitatud ettepanekud

Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030 eelnõu avalikustati ajavahemikul 22.08-06.09.2022 Tõrva valla kodulehel kov.torva.ee ning paberkandjal Tõrva valla raamatukogudes.

Igaühel oli õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Tõrva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid.

Kokku esitati 23 ettepanekut, mille täispikkuses tekstidega saab tutvuda allpool. 

8. septembril kell 17.00 toimus Tõrva gümnaasiumi aulas avalik arutelu esitatud ettepanekute tutvustamiseks. 

Järgmise etapina arutatakse laekunuid ettepanekuid komisjonides ning lõplik otsus tehakse haridus- ja noortevaldkonna arengukava komisjonis. Täiendatud arengukava eelnõu suunatakse 27. septembril Tõrva Vallavolikogu istungile. 

Hariduse- ja noortevaldkonna arengukava avalik väljapanek

22.08.2022 kiitis Tõrva Vallavalitsus heaks Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030 eelnõu ning suunas avalikule väljapanekule.

Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030 eelnõu avalikustatakse ajavahemikul 22.08-06.09.2022 Tõrva valla kodulehel kov.torva.ee ning paberkandjal Tõrva valla raamatukogudes.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Tõrva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile torva@torva.ee või paberkandjal allkirjastatuna Tõrva Vallavalitsuse aadressile Kevade 1, 68605, Tõrva, Valgamaa.

08.09.2022 algusega kell 17.00 toimub Tõrva Gümnaasiumi aulas avalik arutelu.

Arengukava on koostatud Cumulus Consulting OÜ  ja Urmo Reitavi poolt.

Haridusvõrgu arengukava II koosolek

2. mail kogunesid Tõrva valla haridusinimesed ja aktiivsed lapsevanemad Tõrva Avatud Noortekeskusse, et üheskoos arutleda hariduse arengukava sisuliste küsimuste üle. Koosolekut modereeris Viljandi valla haridusspetsialist Urmo Reitav.

Alustuseks jagati mõtteid Viljandi valla külastusest, mille käigus tutvuti naabervalla hariduselu korraldamisega ja Viljandi gümnaasiumi tegevusega. Seejärel pöörati pilgud Tõrva valla hariduselu tuleviku suunas – sõnastati valla hariduse visiooni ning seejärel asusid laudkonnad arutlema konkreetsete teemade osas. Arutlusel oli lisaks põhikoolis ja gümnaasiumis pakutavale ka kvaliteetne õpe lasteaedades, täiskasvanuharidus ning noorsootöö ja huvitegevus. Laudkondades pandi paberile olulisemad probleemid igas valdkonnas ning võimalikud lahendused.

Kogu protsessi oli võimalik jälgida ka Facebooki otseülekande teel ning panna kirja enda arvamusi. Kokku kogutud ideed ja lahendused edastatakse ettevõttele Cumulus Consulting, kes materjalide põhjal hariduse arengukava koostamist alustab. Seejärel on juba kõigil võimalus seniste ettepanekutega tutvuda ning pakkuda välja uusi.

Ülekannet koosolekust on võimalik järele vaadata SIIT. 

Haridusvõrgu arengukava koostamine

Haridusvõrgu arengukava reStart avakoosolek 22.03

22. märtsil toimus Tõrva kultuurimajas Tõrva valla hariduse valdkonna arengukava koostamise avakoosolek reStart, mida kanti otseülekandena üle valla Facebooki lehel. Arengukava koostamisega jätkatakse 2. mail, mil toimub teine kokkusaamine. Esimese avakoosoleku slaidid leiad lehe allosast. 

Avakoosolekut modereeris Viljandi valla haridusspetsialist Urmo Reitav, kes tegi lisaks ettekande hariduse valdkonna sisulisest poolest ja tulevikusuundadest. Riigipoolsetest suunistest ja arengutest tegi ettekande haridus- ja teadusministeeriumi kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Piret Sapp ning konkreetsete ettepanekutega ja Tõrva valla üldise analüüsiga jätkas Cumulus Consulting OÜ konsultant ja tegevjuht Mihkel Laan.

Sapp toonitas oma ettekandes, et muutuv rahvastik eeldab muutuseid haridusvõrgus – kohaliku omavalitsuste vastutus seisneb eelkõige kodulähedase alushariduse võimaldamises ning gümnaasiumihariduse pakkumine on eelkõige võimalus mitte kohustus. Mihkel Laan tõi ettekandes välja kolm erinevat alternatiivi, kuidas koolivõrgu korrastamisega edasi minna ning mis võiksid olla seejuures tagajärjed. Lisaks tutvuti Tõrva valla ja selle piirkondade rahvastiku muutumisega ajas ning käidi välja idee luua unikaalne mulgi kallakuga kool.

Ettekandjatelt said küsimusi küsida nii kohalviibijad saalis kui otseülekande jälgijad Facebooki teel. Peale igat ettekannet toimus laudkondades arutelu ning olulisemad mõtted pandi paberile, mis on oluliseks sisendiks haridusvõrgu arengukava koostamiseks.

Kohapeale oli kutsutud Tõrva valla kooli- ja lasteaedade juhid, õpetajad ja tugipersonal, haridusasutuste hoolekogude esindajad, noortevolikogu, noorsootöötajad, lastekaitse ja Tõrva vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning noorsootöö komisjoni esindajad, kes jagunesid laudkondadesse ning panid mõtted kirja paberile, mida hiljem kasutatakse arengukava koostamise üheks sisendiks.

Otseülekanne avakoosolekult