Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja  arutelude tulemused

Tõrva Vallavalitsus korraldas 10.07 -11.08.2023 Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku kestel oli igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust. Eriplaneeringu väljapaneku järgsed  avalikud arutelud toimusid 19. septembril Mulgi Elamuskeskuses ja 20. septembril Tõrva Kultuurimajas.  Aruteludel tutvustati eriplaneeringu protsessi ja avalikustamisel oleva dokumendi sisu, avalikustamise käigus laekunud arvamusi ning vastati kohalolnute küsimustele.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati 11 kirja, pärast avaliku väljapaneku lõppemist lisandus 4 arvamuskirja.  Oma seisukohad dokumentide täiendamiseks või planeeringuprotsessis edaspidi arvestamiseks esitasid Maa-amet, Muinsuskaitseamet, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Keskkonnaamet, Transpordiamet, Terviseamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Kliimaministeerium, Elering AS, Riigimetsa Majandamise Keskus, Sarapiku OÜ, Läti Keskkonnaamet ning  kaks eraisikut.

Esitati seisukohti tundlike liikide esinemise kohta eriplaneeringuala piirkonnas ja nendest tulenevaid kitsendusi. Tehti ettepanekuid müra hindamise, uuringute ja keskkonnamõjude hindamise osas. Juhiti tähelepanu dokumentide vormistamise osas.

Avalikul arutelul tõstatati küsimusi kohaliku kasu teemadel, tuuleparkide tehniliste tingimuste osas, müra ja selle hindamise osas.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis vajalikud muudatused.

Kõigi laekunud ettepanekute ja vastustega saab tutvuda valla veebilehel  https://kov.torva.ee/eriplaneering. Täiendav info torva@torva.ee

Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Perioodil 10. juuli 2023 kuni 11. august 2023 toimus Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.

Tõrva Vallavolikogu 25.10.2022 otsusega nr 1-3/2022/24 algatati Tõrva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOVEP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  Eriplaneeringut koostatakse  tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Üheaegselt planeeringu koostamisega toimub kavandatava tegevuse keskkonnamõjude strateegiline hindamine. KSH programmis antakse ülevaade olemasolevast keskkonnast ning hindamist vajavatest mõjudest, määratletakse hindamise ulatus, metoodika ning uuringute vajadus.

Planeeringuala hõlmab ligikaudu 115 km² suurust maa-ala Tõrva valla territooriumist, hõlmates endas Karjatnurme, Holdre, Kiriku, Kähu, Ala, Pilpa, Taagepera ja Koorküla halduspiire.

Tõrva valla eriplaneeringu koostamist korraldab Tõrva Vallavalitsus, eriplaneeringu    konsultant on AB Artes Terrae OÜ ja KSH koostaja LEMMA OÜ. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse teeb ja KSH esimese etapi aruande vastuvõtmise otsustab Tõrva Vallavolikogu.

Eriplaneeringu väljapaneku järgsed  avalikud arutelud toimuvad:

19. septembril kell 18.00 Mulgi Elamuskeskuses (Sooglemäe, Ala küla, Tõrva vald);

20. septembril kell 18.00  Tõrva Kultuurimajas (Männiku 5, Tõrva linn, Tõrva vald).

Avalikel aruteludel tutvustatakse vajadusel eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja  keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi ning avalikul väljapanekul esitatud seisukohti ja nendega arvestamist.

 

Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud

 

Perioodil 10. juuli 2023 kuni 11. august 2023 toimub Tõrva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1, Tõrva linn, tel 766 5310) lahtiolekuaegadel, Mulgi Elamuskeskuses (Sooglemäe, Ala küla, Tõrva vald, tel 567 171 50) lahtiolekuaegadel ning Tõrva valla kodulehel https://kov.torva.ee/eriplaneering.

Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada Tõrva Vallavalitsusele 11. augustiks 2023.a e-posti aadressil torva@torva.ee või postiga aadressile Tõrva Vallavalitsus Kevade 1, Tõrva linn 68605.

Tõrva Vallavolikogu 25.10.2022 otsusega nr 1-3/2022/24 algatati Tõrva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOVEP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  Eriplaneeringut koostatakse  tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Üheaegselt planeeringu koostamisega toimub kavandatava tegevuse keskkonnamõjude strateegiline hindamine. KSH programmis antakse ülevaade olemasolevast keskkonnast ning hindamist vajavatest mõjudest, määratletakse hindamise ulatus, metoodika ning uuringute vajadus.

Planeeringuala hõlmab ligikaudu 115 km² suurust maa-ala Tõrva valla territooriumist, hõlmates endas Karjatnurme, Holdre, Kiriku, Kähu, Ala, Pilpa, Taagepera ja Koorküla halduspiire.

Tõrva valla eriplaneeringu koostamist korraldab Tõrva Vallavalitsus, eriplaneeringu    konsultant on AB Artes Terrae OÜ ja KSH koostaja LEMMA OÜ. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse teeb ja KSH esimese etapi aruande vastuvõtmise otsustab Tõrva Vallavolikogu.

Eriplaneeringu väljapaneku järgsed  avalikud arutelud toimuvad:

19. septembril kell 18.00 Mulgi Elamuskeskuses (Sooglemäe, Ala küla, Tõrva vald);

20. septembril kell 18.00  Tõrva Kultuurimajas (Männiku 5, Tõrva linn, Tõrva vald).

Avalikule väljapanekule järgnevatel avalikel aruteludel tutvustatakse vajadusel eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja  keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi ning avalikul väljapanekul esitatud seisukohti ja nendega arvestamist.

Eriplaneeringu I etapi koostaja on leitud

Tõrva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi koostajaks on ühispakkujad AB Artes Terrae OÜ ja Lemma OÜ.

Eriplaneeringu I etapi raames määratakse kindlaks tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu võimalikud asukohad, sealhulgas juurdepääsuteede ja elektri ülekandeliinide paiknemine koos võimalike liitumiskohtadega, samuti tuulikute võimalikud lubatavad kõrgused ja eeldatav maksimaalne arv valitud asukohas.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Tõrva Vallavalitsus teatab, et Tõrva Vallavolikogu 25.10.2022 otsusega nr 1-3/2022/24 algatati Tõrva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOVEP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) koos vajalike uuringute läbiviimisega tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks. Planeeringuala asub Tõrva valla edelaosas ning hõlmab ligikaudu 115 km² suurust maa-ala.

KOVEP algatamise eesmärk on valida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu (sh ühendus liitumispunktiga) püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal (asukoha eelvaliku koostamine) ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded (detailse lahenduse koostamine). Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul.

KOVEP ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Tõrva valla kodulehel https://kov.torva.ee/eriplaneering  ning Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1, Tõrva linn) tööaegadel.

Teavitus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest Tõrva vallas

Teavitus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest Tõrva vallas

Tõrva Vallavalitsus annab teada, et Evecon OÜ esitas 05.08.2022 taotluse (Tõrva Vallavalituse dokumendiregistris 7-7/2022/1476-1) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Evecon OÜ poolt taotletav planeeringuala hõlmab ca 165 km² suurust maa-ala Tõrva valla edelaosas Holdre ümbruses ja läheduses.

KOVEP ja KSH esimeses etapis toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik (planeerimisseaduse §-id 98-109). Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Valitud asukohtades viiakse läbi KOVEP teine etapp ehk detailse lahenduse menetlus (planeerimisseaduse §-id 111-116) ning KSH, sh viiakse läbi vajalikud uuringud. Sellele järgneb KOVEP ja KSH vastuvõtmine ja kehtestamine (planeerimisseaduse  §-id 117-122).

Vastavalt planeerimisseaduse § 96 lõikele 31 teavitab kohalik omavalitsus eriplaneeringu algatamise taotluse saamisel avalikkust ning annab võimaluse esitada samasisulise taotluse. Taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 18.09.2022.

Taotlus esitada Tõrva Vallavalitsuse e-postil torva@torva.ee või kirjalikult postiaadressil Kevade 1, Tõrva, 68605 Tõrva vald.

Lisainfo: Keskkonnaspetsialist Terje Tomson, e-post: terje.tomson@torva.ee, tel 766 5318.